INTEGRITETSPOLICY FÖR FÖRENINGEN STATEMENT

 

 1. INLEDNING

I samband med att du blir medlem i Föreningen Statement eller när du anmäler ditt intresse för funktionärsarbete på föreningens festival, Statement festival, förser du oss med vissa personuppgifter. Vi vill med denna integritetspolicy förklara hur vi samlar in och använder din personliga information. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

 1. CENTRALA BEGREPP

Personuppgifter: all information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter: all hantering av personuppgifter är att anse som behandling. Exempel på behandling är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Personuppgiftsansvarig: den som ensam eller tillsammans med en annan bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter och som är ytterst ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

 1. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Föreningen Statement, organisationsnummer 802511–5687, BOX 11 191, 10061 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för föreningens behandling av dina personuppgifter.

Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 17.

 

 1. NÄR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?
 • När du blir medlem i Föreningen Statement
 • När du ansöker om funktionärsarbete på Statement Festival
 • När du besöker föreningen Statements webbplats (www.statementfestival.se)

 

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vid ingående av medlemskap i Föreningen Statement behandlar vi följande personuppgifter:

 • För- och efternamn
 • E-postadress

Vid ansökan om funktionärsarbete för Statement Festival behandlar vi följande personuppgifter:

 • För- och efternamn
 • Ålder
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Därutöver behandlar vi även annan information som du lämnat vid intresseanmälan (såsom tidigare erfarenhet av festivalarbete samt eventuellt körkortsinnehav).

Vid besök på Föreningen Statements webbplats samlas uppgifter om hur du använder webbplatsen in, så kallad cookieinformation. Mer information om cookies och hur du tar bort dem finns under avsnitt 16.

 

 1. FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAS PERSONUPPGIFTER?

Vid ingående av medlemskap i Föreningen Statement behöver vi tillgång till dina personuppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla ett medlemskap i föreningen. Vi behöver ditt namn och e-postadress för att kunna föra medlemsregister och kommunicera med dig.

Vid ansökan om funktionärsarbete för Statement Festival behöver tillgång till personuppgifter i form av kontaktuppgifter för att kunna hålla kontakt med dig kring det aktuella funktionärsuppdraget. Vi behöver även tillgång till dina personuppgifter i form av ålder och du kan självmant välja att lämna uppgifter om tidigare erfarenhet av festivalarbete samt övriga meriter. De personuppgifterna används för att kunna genomföra rekryteringen av funktionärer för arbete innan, under och efter festivalen.

I syfte att förbättra vår webbplats använder Föreningen Statement cookies som samlar in information om hur webbplatsen används. Detta görs för att kunna förbättra vår webbplats. Se mer information om cookies under avsnitt 16.

 

 1. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

I och med att du lämnar uppgifter till Föreningen Statement ger du din tillåtelse till att Föreningen Statement behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål.

Vid ingående av medlemskap i Föreningen Statement är behandlingen av personuppgifter nödvändig för att tillgodose föreningen och dess medlemmars berättigade intresse av att kunna administrera medlemsregister samt kommunicera med medlemmarna. Om uppgifterna inte lämnas kan föreningen Statements åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Vid ansökan om funktionärsarbete på Statement Festival är behandlingen av personuppgifter nödvändig för att tillgodose vårt och de sökandes berättigade intresse av att kunna genomföra rekryteringsprocessen. Behandlingen av personuppgifter krävs för att kunna genomföra urvalsarbetet i rekryteringen och för att kunna kommunicera med de sökande om eventuellt erbjudande av funktionärsuppdrag.

Vid besök på Föreningen Statements webbplats samtycker besökaren till användningen av cookies. I din webbläsares inställningar kan du ställa in vilka cookies som ska tillåtas, blockeras eller raderas. Mer information om cookies finns under avsnitt 16.

 

 1. VEM LÄMNAR VI UT UPPGIFTERNA TILL?

Föreningen Statement kommer inte att sälja, hyra, leasa, eller på annat sätt lämna ut de personuppgifter som samlats in. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Det är dock alltid Föreningen Statement som ansvarar för behandlingen. Vi kan också dela din personliga information om det (i) är nödvändigt för att tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet, (ii) tillvarata Föreningen Statements rättsliga intressen, eller (iii) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

 

 1. HUR LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA?

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Vid ingående av medlemskap i Föreningen Statement kommer vi att lagra dina personuppgifter så länge du är medlem i Föreningen Statement.

Vid ansökan om volontärsarbete för Statement festival kommer vi att lagra dina personuppgifter till och med 30 september 2018.

 

 1. RÄTT TILL RÄTTELSE SAMT RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter som dig ska korrigeras. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns under avsnitt 17.

 

 1. RÄTT TILL TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter Föreningen Statement behandlar om dig och i vilket syfte genom att begära ett så kallat registerutdrag. Kontakta oss på någon av adresserna under avsnitt 17 om du vill veta mer om hur Föreningen Statement behandlar dina personuppgifter.

 

 1. RÄTT TILL DATAPORTABILITET

Om du har lämnat dina personuppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (dataportering). Ett exempel är när du vill flytta dina personuppgifter till en annan operatör.

För att du ska kunna nyttja din rätt till dataportabilitet måste din begäran avse sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av samtycke från dig eller för att uppfylla avtalet vi har med dig.

 

 1. KLAGOMÅL

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Se kontaktuppgifter under avsnitt 17. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

 

 1. FÖRÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Om denna integritetspolicy ändras kommer Föreningen Statement att publicera den justerade integritetspolicyn på www.statementfestival.se med information om när ändringarna träder i kraft. Om Föreningen Statement genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Föreningen Statement också välja att informera dig via e-post.

 

 1. SÄKERHET

Föreningen Statement har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 

 1. COOKIES

I syfte att förbättra vår webbplats använder Föreningen Statement cookies som samlar in information om hur webbplatsen används. Mer information om hur Föreningen Statement använder cookies finns publicerad här; cookiepolicy.

 

 1. KONTAKTINFORMATION TILL FÖRENINGEN STATEMENT

Har du frågor om Föreningen Statements behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på något av följande sätt:

 

Adress:

Föreningen Statement

BOX 11191

100 61 Stockholm

E-post: info@statementfestival.se

Senast uppdaterad: 2018-04-22